چهارمین جشنواره ملی عکس آب
Login
Today: Sunday 21 Jul 2024
Closing Date : Wednesday 20 Feb 2019

Calendar

  • Closed
  • closing: 20 Feb 2019
  • judging: 24 Feb 2019
  • notification: 04 Mar 2019
  • Exhibition: 04 Mar 2019

Section(s)

  • 1
  • Water for everyone

Organizer(s)

  • -مركز ملی مطالعات راهبردی كشاورزی و آب اتاق ايران
  • -شركت مهندسی آب و فاضلاب كشور
  • -كمیسیون ملی يونسكو در ایران

Recognized