چهارمین جشنواره ملی عکس آب
Login Entry Form
Today: Thursday 17 Jan 2019
Closing Date : Wednesday 20 Feb 2019

Remaining Time: 35 days

Calendar

  • Open
  • closing: 20 Feb 2019
  • judging: 24 Feb 2019
  • notification: 04 Mar 2019
  • Exhibition: 04 Mar 2019

Section(s)

  • 1
  • 1. Water for everyone (A)

Organizer(s)

  • اتاق بازرگانی
  • صنایع، معادن و کشاورزی ایران با همکاری مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب ایران

Recognized

  • ندارد